स्त्री शिक्षया: संस्कृत निबंध

214

वैदिक युगे स्त्री शिक्षया: महत्वं सर्वे जानन्ति स्म। वेदेषु यथा पुरुषा: मंत्रदृष्टार: आसन् तथैव काश्चन् नार्य: अपि ब्रह्मवादिन्य: गैत्रेयी गार्गी समा: स्त्रिय: भारते अभवन्। मण्डन् मिश्रस्य पत्नी स्वयं परम विदुषी आसीत्। कालिदासस्य पत्नी विधोत्मा अति विदुषी आसीत्। अतएव वैदिक परंपरां अनुरूध्य स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा इव अनिवायी आसीत्।

मनुस्मृतौ वर्णितं यत् यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:। नारी पूजाया: किम तात्पर्य अस्त? नारी शिक्षा एव नारी पूजा। शिक्षिता नारी शिक्षिता माता भगिनी, शिक्षिता, च शिक्षिता पत्नी भूत्वा सपरिवारस्य महते कल्याणाय कल्पते।

शिक्षितया नार्या समाज: स्वस्थ: पुष्ट: विकासोन्मुखश्च जायते। समाज जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु शिक्षित नारीणा महत्त्वं स्थानम् च अधुना सर्वत्र स्वीकि्यते। तस्मात् स्त्रीधनं रक्षणतत्परा: वय तत्र शिक्षा विषये कपि कपि अप्रमंता: तिष्ठेम्।

विद्या ददाति विनयं संस्कृत निबंधविद्यालय वार्षिकोत्सवः
अस्माकं विश्वविद्यालयः संस्कृत निबंधमम प्रिय शिक्षकः
मम जीवनस्य लक्ष्यं संस्कृत निबंधस्त्री शिक्षा अथवा स्त्री शिक्षाया आवश्यकता
विज्ञानस्य चमत्काराः संस्कृत निबंधनौका विहारः
होलीका महोत्सवः संस्कृत निबंध
दीपोत्सव संस्कृत निबंध
विजयादशमी संस्कृत निबंध
स्वतंत्रता दिवसः
गणतंत्र दिवसः संस्कृत निबंधसत्यस्य महिमा
अनुशासनम् संस्कृत निबंध
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
महाकवि कालिदासहिमालयः संस्कृत निबंध
अस्माकं देशः संस्कृत निबंधभारतीय संस्कृतिः
सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम
संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत भाषायाः महत्वम्
महात्मा गांधी संस्कृत निबंधआधुनिक शिक्षा प्रणाली संस्कृत निबंध
आदर्श छात्रः
शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्
सेवाधर्मः संस्कृत निबंध
वृक्षारोपणं संस्कृत निबंध
उद्योगः महिमा
रक्षाबंधनम् संस्कृत निबंध
पर्यावरण प्रदूषण संस्कृत निबंध
वेदनां महत्वम्
सत्यमेव जयते नानृतम्
धर्मो रक्षति रक्षितः
प्रयागे महाकुंभ मेला
भ्रष्टाचार समस्या संस्कृत निबंध
भारतीय दर्शनानां महत्वम्
विद्वान सर्वत्र पूज्यतेः संस्कृत निबंध
अस्माकं महाविद्यालयः संस्कृत निबंध
परोपकारः संस्कृत निबंध

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.